Szpital UJASTEK przystąpił do pilotażowego projektu „Rodzicu, nie jesteś sam”.

 

Celem projektu jest wdrożenie modelu wczesnej, kompleksowej i interdyscyplinarnej opieki nad rodzicami z dzieckiem oraz edukację w kierunku propagowania właściwych postaw zdrowotnych, zmiany postawy wobec badań profilaktycznych z biernej na czynną, kontroli stanu zdrowia matki po porodzie i zdrowia dziecka w okresie niemowlęcym, pozyskiwania wiedzy na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych przysługujących dziecku w przypadku niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej, a także pomocy w realizacji wymaganych procedur prawnych czy organizacyjnych. Grupę docelową będą stanowiły szpitale funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które dysponują oddziałami położniczymi. W ramach testowania wdrażanego modelu wczesnego wspierania pomocą objętych będzie 40 rodzin, którym urodziło się dziecko. Działania w ramach projektu opierać się będą na współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz partnerem ponadnarodowym, którym jest Urząd ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem.

Projekt jest realizowany przez Gminę Miejską Kraków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Łączna wartość projektu wynosi: 1 113 999,60 zł, w tym 1 045 660,60 zł to wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 

Termin realizacji projektu 01.10.2017 r. do  31.03.2020 r.

 

Lider projektu:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 30-529 Kraków ul. Józefińska 14.

Biuro Projektu znajduje się przy ul. Rakowickiej 21/4, 31-510 Kraków.tel.: 660 637 852,

e-mail: sp@mops.krakow.pl

 

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa 31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10, tel.: 12 616 94 92 e-mail: maria.pietak-fraczek@um.krakow.pl