TELEPORADA – INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Szanowny Pacjencie,

Informujemy, że w Centrum Medycznym Ujastek jedną z form konsultacji medycznych są  teleporady udzielne przez Lekarzy, Pielęgniarki i Położne Środowiskowe oraz Fizjoterapeutów.

Teleporada jest świadczeniem medycznym udzielanym na odległość, przy użyciu telefonów lub innych systemów łączności. Teleporada w okresie stanu epidemii zwiększa bezpieczeństwo Pacjentów oraz Personelu medycznego, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

Pracownik Działu Obsługi Pacjenta, Pielęgniarka, Położna lub Fizjoterapeuta poinformuje Państwa telefonicznie  o formie przeprowadzanej konsultacji.

Pracownik Centrum Medycznego powiadomi ponadto:

  • o przedziale czasowym planowanego kontaktu telefonicznego z Państwem Lekarza, Pielęgniarki, Położnej lub Fizjoterapeuty w określonym dniu;
  • o sposobie przygotowania się do teleporady (konieczne przygotowanie: dowodu tożsamości z numerem PESEL w celu weryfikacji tożsamości, pytań i informacji dla Lekarza, Pielęgniarki lub Położnej, spisu zażywanych leków, ostatnio wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, zapisów własnych pomiarów glukozy, ciśnienia krwi i in.).

Lekarz, Pielęgniarka, Położna lub Fizjoterapeuta w wyznaczonym czasie podejmą trzy próby kontaktu z Państwem, w odstępie nie krótszym niż co 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Jeśli próby kontaktu nie powiodą się, teleporada zostanie anulowana. Prosimy wówczas o ponowne zgłoszenie się (telefonicznie lub drogą e-mail) do CMU w celu ustalenia nowego terminu konsultacji.

Podczas teleporady Lekarz, Pielęgniarka, Położna lub Fizjoterapeuta w zakresie swoich kompetencji:

  • rozpozna problem medyczny;
  • zaproponuje odpowiednie postępowanie medyczne;
  • zleci niezbędne badania dodatkowe, konsultacje medyczne;
  • uzgodni konieczność oraz termin wizyty osobistej;
  • Lekarz ma możliwość wystawienia potrzebnego skierowania na badania laboratoryjne, poinformuje o miejscach i trybie ich przeprowadzenia,
  • Lekarz ma możliwość wystawienia e-skierowania do poradni specjalistycznych, szpitala oraz poda (ustnie, sms-em, drogą e-mail) ich kody i wyjaśni sposób ich realizacji https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie (www.pacjent.gov.pl);

 

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy uprzejmie o kontakt z Działem Obsługi Pacjenta Centrum Medycznego Ujastek – telefonicznie: 12 683 38 44, drogą elektroniczną: rejestracja-cm@ujastek.pl lub odpowiednio, telefonicznie lub mailowo, z wybraną Filią CMU.